PL  |  EN
Tarmac Kruszywa - strona głównaLokalizacja Spółek należących do Grupy Tarmac 
      Kruszywa
Lokalizacja Spółek należących do Grupy Tarmac Kruszywa

BHP i Środowisko

Bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy mają najwyższy priorytet we wszystkich zakładach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych grupy Tarmac Kruszywa. Mając na uwadze wysoką wartość ludzi wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo zarówno pracowników, klientów, jak i wykonawców.

Podstawy bezpieczeństwa

By zdecydowanie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w podległych zakładach wdrożono strategię bezpieczeństwa obejmującą nie tylko działania związane ze zdarzającymi się wypadkami, ale również z szeroko pojętą profilaktyką.

Tarmac Kruszywa kieruje się podejściem do zagadnień bezpieczeństwa w oparciu o zasadę OTTO, stosowaną w całej Grupie Anglo American plc.

O
- zero
T – tolerance
T – target
O - zero

Zero tolerancji dla zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, tak by osiągnąć w 2005 roku
Cel Zero – zerową liczbę wypadków przy pracy.

Zero Tolerancji oznacza, że:

 • Nikt nie przechodzi obojętnie obok niebezpiecznej sytuacji bez podjęcia działań zaradczych
 • Nikt nie przechodzi obojętnie obok niebezpiecznych zachowań ludzi nie próbując ich zatrzymać.
 • Nikt nie pozwoli pracować koledze w niebezpiecznych warunkach.

Zero Tolerancji oznacza zaprzestanie pracy, która jest niebezpieczna.

Kup teraz
Najnowszy dodatek do paliw - sprawdź teraz!
http://www.autotuningswiat.pl/pro-engine-ultra/

 

ZŁOTE ZASADY
Jasne zasady bezpieczeństwa zostały wyznaczone dla tych zadań i czynności, które są przyczyną większości śmiertelnych i groźnych wypadków:

 

 

1. Podstawy
2. Zamknięte przestrzenie
3. Prace na wysokościach
4. Odłączanie energii i maszyn
5. Bezpieczeństwo pojazdów
6. Podnoszenie mechaniczne
7. Zakłady wydobywcze
8. Praca na i przy wodzie
9. Sprzęt ochrony osobistej (PPE)

Złote Zasady muszą być ściśle przestrzegane przez wszystkie oddziały Tarmac Kruszywa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pracowników, klientów i podwykonawców, oraz wszelkich osób przebywających na terenie zakładów.


.

Zdrowie

Zgodnie z celami Tarmac na całym świecie, Tarmac Kruszywa wdrożyło Strategię Zdrowia w celu wyeliminowania chorób zawodowych oraz przypadków pogorszenia zdrowia w skutek czynników szkodliwych w miejscu pracy.

Głównym celem jest wyeliminowanie do końca 2005 roku nowych przypadków lub pogarszania się istniejących przypadków:

 • utraty słuchu spowodowanej hałasem
 • zespołu wibracyjnego
 • choroby zawodowej płuc
 • zapalenia skóry

Środowisko

W celu prowadzenia działalności w jak najmniejszym stopniu ingerującej w środowisko naturalne w Tarmac Kruszywa podjęto prace dla uzyskania zgodności z normą PN-EN ISO 14001. Rzetelna realizacja zadeklarowanej Polityki Środowiskowej minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i zapobiega zanieczyszczeniom.

Przykładowe działania zmniejszające wpływ na środowisko zakładów Tarmac Kruszywa:

Zapylenie
W celu zmniejszenia emisji pyłów z urządzeń wydobywczych i wspomagających wydobycie dba się o ich właściwy stan techniczny, oraz poddaje sukcesywnym modernizacjom i wymianom zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

Aby zmniejszyć emisję pyłów z dróg dojazdowych okresowo zrasza się drogi wodą, przy czym pobór wody odbywa się zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniach wodnoprawnych. Ilości pobranej wody są monitorowane i ewidencjonowane w celu naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Odpady
Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustaleniami wydanych decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów.

W celu ograniczenia wpływu odpadów na środowisko są one segregowane i przekazywane do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Część odpadów np. nadkład lub odpady górnicze są zagospodarowane we własnym zakresie np. do prac ziemnych w trakcie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Rekultywacja
Również po zakończeniu eksploatacji czynimy starania, aby grunty zostały poddane odpowiednim procesom rekultywacji i mogły być po wyeksploatowaniu nadal wykorzystywane, jako miejsca odpoczynku i rekreacji ( np. sztuczne zbiorniki wodne), czy kontaktu z przyrodą (np. tereny zalesione przekazywane nieodpłatnie Lasom Państwowym).

http://kulnaro.pl/pro-engine-ultra-opinie/
Same plusy nowości do paliwa!
http://kulnaro.pl/pro-engine-ultra-opinie/


 

 
  2006©TARMAC Kruszywa